Dofinansowanie do zakupu laptopa dla nauczyciela post thumbnail

O programie

W październiku 2023 r. rusza program „Laptop dla nauczyciela”, w ramach którego nauczyciele otrzymają bony o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopów – będą mogli kupić dowolny sprzęt spełniający wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.

Opis programu

W ramach programu nauczyciele  mogą otrzymać bon o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

Nauczyciele będą także mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu. Nauczyciele mają różne potrzeby i ustawa daje im możliwość wyboru takiego sprzętu, jaki spełni ich oczekiwania i potrzeby  w pracy. 

Korzystanie z nowoczesnego sprzętu pozwoli nauczycielom na skuteczniejszą realizację podstawy programowej, urozmaicanie prowadzonych lekcji, poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów.

Komu przysługuje wsparcie?

Zgodnie z zapisami ustawy, bon na zakup laptopa przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze procedowanego w Ministerstwie Cyfryzacji rozporządzenia, grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych ze szkół uprawnionych do otrzymania wsparcia oraz ich kolejność mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot oraz charakter realizowanych zadań przez wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych.

Bon nie przysługuje nauczycielowi, który na dzień złożenia wniosku przez organ prowadzący:

 • nie jest czynnym nauczycielem, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;
 • jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 • przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;
 • jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022r. poz. 854).

Do kiedy będzie można wykorzystać bon na zakup komputera?

Za bon kupić można będzie laptopa lub laptopa przeglądarkowego (bez Windowsa lub Mac OS – opartego o system na bazie przeglądarki Chrome). Komputer będzie musiał spełniać minimalne wymagania określone przez ministerstwo. Zakup urządzenia za kwotę niższą niż wysokość otrzymanego bonu nie będzie uprawniać do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty bonu przez nauczyciela. Osoby, które zechcą, mogą wybrać droższy model sprzętu – w tym przypadku dopłacą różnicę między ceną sprzętu a wartością bonu.

Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygaśnie z końcem 31-12-2025 r. Płatność za pomocą bonu nie może być dokonywana w ratach. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę lub inne środki płatnicze a zakupionych laptopów nie będzie można zbyć przez 5 lat.

Jakie wymagania musi spełniać laptop, aby kupić go w ramach bonu dla nauczyciela?

Laptop dla nauczyciela musi być:

 • fabrycznie nowy,
 • nieużywany,
 • kompletny,
 • sprawny technicznie,
 • oryginalnie zapakowany,
 • wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży,
 • objęty co najmniej 36-miesięczną gwarancją producenta,
 • wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej,
 • nieobciążony prawami na rzecz osób trzecich.

Minimalne wymagania (techniczne) sprzętowe, jakie musi spełniać laptop.

 • wydajność w teście CrossMark – co najmniej 1200 punktów;
 • pamięć RAM lub zunifikowana – co najmniej 8GB;
 • pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 256GB;
 • złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo);
 • klawiatura w układzie QWERTY;
 • zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego;
 • bateria;
 • czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 360 minut;
 • WiFi – co najmniej wersja 5;
 • Bluetooth – co najmniej wersja 5;
 • ekran:
 • – kolorowy wyświetlacz,
 • – przekątna – co najmniej 13 cali,
 • – rozdzielczość – co najmniej FHD,
 • – wbudowany mikrofon,
 • – wbudowana kamera;
 • wbudowane głośniki stereo;
 • waga laptopa wraz z baterią nie powinna przekraczać 2,5 kg;
 • wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych.

Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy rozpoczęciu użytkowania:

 • 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową;
 • wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF;
 • arkusz kalkulacyjny;
 • aplikacja do tworzenia prezentacji;
 • przeglądarka internetowa;
 • program do obsługi poczty elektronicznej;
 • aplikacja do tworzenia i edycji grafiki;
 • narzędzia do programowania;
 • edytor wideo;
 • edytor dźwięku.

Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców.

Producent laptopa powinien posiadać:

 • certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością;
 • certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem.

Laptop powinien posiadać:

 • certyfikat EPEAT;
 • certyfikat CE.

Serwis gwarancyjny producenta powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa powinna być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w tym terminie powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach. W przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania laptopa, wszelkie koszty związane z dostarczeniem laptopa do serwisu i z powrotem do użytkownika powinny być pokryte przez gwaranta w ramach gwarancji. Wymogu gwarancji producenta nie stosuje się w  przypadku gdy szkoła lub organ prowadzący zapewni obsługę serwisową na co najmniej tych samych warunkach.