§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady, sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem w domenie: in4matik.pl (dalej: Serwis).

2. Administratorem danych osobowych jest: In4matik Sp. z o.o. z siedzibą w Pawlikowice 39A, 95-200 Pabianice. Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000548816, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Łodzi w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: [email protected] (dalej: Administrator).

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

4. Zbierane przez Administratora dane będą:
– przetwarzane zgodnie z prawem;
– przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

§ 2. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności w celach analitycznych, statystycznych i badawczych, w szczególności poprzez analizę aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

2. Administrator wykorzystuje i przetwarza dane osobowe, informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej w celu:
a. komunikacji, prezentacji oferty lub informacji w celu dostarczenia niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji;
b. umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;
c. dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;
d. przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków;
e. ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

3. Podstawą prawną przetwarzania każdego z wyżej wymienionych celów (ust. 2) jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej w związku działalnością gospodarczą Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. W każdym z wymienionych powyżej celów podanie danych jest dobrowolne, jednak może być  konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności oferowanych przez Administratora.

§ 3. Okres przetwarzania i przechowywania danych

1. Dane osobowe oraz korespondencja przechowywane będą przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego wywiązywania się z realizacji celów, o których mowa w § 2 powyżej, odpowiednio dla każdego celu z osobna. Chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane dane i wiadomości będą przechowywane do 6 lat, czyli do terminu przedawnienia roszczeń, a w przypadku wszczęcia ewentualnego postępowania sądowego również po tym terminie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

§ 4. Informacje o przetwarzaniu

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.

2. Firma hostingowa (Operator) w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
– zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików);
– czas nadejścia zapytania;
– czas wysłania odpowiedzi;
– nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
– informacje o przeglądarce Użytkownika;
– informacje o adresie IP;
– informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Administratora oraz wysyłanej przez Administratora.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.
Zgromadzone logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż Operator lub podmioty powiązane z Operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
– Poprzez dobrowolnie wprowadzone w korespondencji dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora;
– Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”);
– Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego dhosting.pl Sp. z o.o, funkcjonującego pod adresem www.dhosting.pl.

4. Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

– Plik cookies to niewielki prosty plik wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia. Informacje w nich przechowywane mogą zostać zwrócone do Serwisu lub do serwerów odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.

– Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików cookies.

– Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności Serwisu.

– Informacje o wykorzystywanych plikach cookies znajdują się w „Polityce plików cookies (EU)„.

5. Stosowanie funkcji i narzędzi Google

– Stosowanie Google Analytics 4
Serwis używa Google Analytics 4, narzędzi do analityki internetowej firmy Google. Narzędzia analityczne wykorzystywane są w celu prowadzenia statystyk dotyczących ruchu w Serwisie oraz aby sprawdzać źródła tego ruchu. Google Analytics 4 korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej bez identyfikowania danych osobowych. Jeśli użytkownik Serwisu ma stałe miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, usługa Google Google Analytics 4 jest świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Jeśli użytkownik ma stałe miejsce zamieszkania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, usługa Google Google Analytics 4 jest świadczona przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania z Serwisu są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną w Serwisie anonimizację IP, jest on skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany w ramach Google Analytics 4 co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Stosowanie narzędzi analizy korzystania i zachowania w Serwisie w celu rozwoju i polepszania działania Serwisu, stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

– Google Search Console
W celu stałej optymalizacji rankingu Google Serwis korzysta z Google Search Console, usługi analizy wyszukiwania Google. Podczas korzystania z Google Search Console nie są gromadzone żadne dane osobowe w Serwisie, nie można wyciągać również żadnych wniosków na temat osób odwiedzających stronę. Analiza danych kończy się wraz z kliknięciem wyniku wyszukiwania w wyszukiwarce Google. W ramach korzystania przez Administratora z Google Search Console nie są przetwarzane ani przekazywane firmie Google żadne dane osobowe użytkowników lub dane śledzące.

– Mapy Google
Serwis korzysta z funkcji Google Maps poprzez API. Niezależnie od miejsca zamieszkania użytkownika usługa Google Maps jest świadczona przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Funkcjonalność API Google Maps jest zablokowana do czasu wyrażenia zgody poprzez świadome zezwolenie na wyświetlenie mapy lub wyrażenie zgody na pliki cookies „Marketingowe”. Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. W zależności od używanych usług i wybranych przez Użytkownika ustawień Google może korzystać z różnych typów informacji o lokalizacji, żeby zwiększyć przydatność niektórych używanych przez Użytkownika usług i produktów, które obejmują również: GPS i inne dane z czujników urządzenia, aktywność w usługach Google oraz informacji o rzeczach w pobliżu urządzenia, na przykład punktów dostępu do sieci Wi-Fi, stacji bazowych sieci komórkowych i urządzeń z włączoną obsługą Bluetooth. Informacje te są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Jeśli Mapy Google są aktywne, Google może używać czcionek Google Fonts do celów jednolitego wyświetlania. Podczas otwierania Map Google przeglądarka wczytuje potrzebne czcionki internetowe do swojej pamięci tymczasowej, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. Po uruchomieniu Map Google dane wymieniane są z następującymi adresami zewnętrznymi: fonts.googleapis.com, fonts.gstatic.com, maps.google.com, google.com, gstatic.com, maps.gstatic.com, maps.googleapis.com Korzystanie z Google Maps ma na celu ułatwienie lokalizacji miejsc (wraz ze wskazówkami dojazdu) wskazanych przez Administratora w Serwisie. Stanowi to uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

– Czcionki Google
Serwis wykorzystuje Google Fonts (czcionki internetowe) dostarczane przez Google. Usługa Google Fonts służący do jednolitego wyświetlania czcionek. Usługa Google Fonts jest zablokowana w Serwisie do czasu wyrażenia świadomej zgody na pliki cookies „Marketingowe”. Aby korzystać z funkcji Google Fonts, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Jeśli użytkownik Serwisu ma stałe miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, usługa Google Fonts jest świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Jeśli użytkownik Serwisu ma stałe miejsce zamieszkania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, usługa Google Fonts jest świadczona przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podczas otwierania strony przeglądarka wczytuje potrzebne Google Fonts do swojej pamięci tymczasowej, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu przeglądarka musi połączyć się z adresami zewnętrznymi fonts.googleapis.com lub fonts.gstatic.com. W ten sposób Google Fonts uzyskuje informację o tym, że Serwis został wywołany przez dany adres IP użytkownika. Korzystanie z Google Fonts ma na celu ujednolicenie i uatrakcyjnienie treści wyświetlanych w Serwisie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na „Marketingowe” pliki cookies lub przeglądarka internetowa użytkownika nie obsługuje Google Fonts, Serwis zostanie wyświetlony przy użyciu standardowej czcionki.

– Google reCAPTCHA
W celu ochrony przed nadużyciami w stosunku do formularzy online, a także przed spamem Administrator korzysta z usługi Google reCAPTCHA. Jeśli użytkownik Serwisu ma stałe miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, usługa Google reCAPTCHA jest świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Jeśli użytkownik ma stałe miejsce zamieszkania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, usługa Google reCAPTCHA jest świadczona przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Ireland Limited jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie informacji w celu szkolenia modeli sztucznej inteligencji Google na potrzeby wdrażania ich w usługach świadczonych przez Google Ireland Limited na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Celem Google reCAPTCHA jest zweryfikowanie, czy wpisanie danych w Serwisie zostało dokonane przez człowieka czy przez program automatyczny. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie w momencie wejścia osoby odwiedzającej stronę Serwisu. Google reCAPTCHA analizuje różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę na stronie Serwisu lub ruchy myszką wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google. Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające stronę nie są informowane o tym, że analiza jest przeprowadzana. Stosowanie powyższej ochrony przed nieuprawnionym automatycznym szpiegowaniem i niechcianą korespondencją (SPAM) stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

– YouTube
W Serwisie znajdują się wbudowane widżety YouTube, które umożliwiają bezpośrednie odtwarzanie materiałów z YouTube bez konieczności opuszczania Serwisu. Funkcjonalność widżetów usługi Google YouTube jest zablokowana do czasu świadomego wyrażenia zgody na wyświetlenie i odtworzenie filmu poprzez kliknięcie w stosowny przycisk na stronie lub poprzez wyrażenie świadomej zgody na pliki cookies „Marketingowe”. Dopóki nie zostanie uruchomione odtwarzanie materiału, nie są zapisywane pliki cookies na urządzeniu użytkownika Serwisu oraz nie są gromadzone i przekazywane do Google dane o użytkowniku Serwisu. Google jako odrębny Administrator, odpowiedzialny za przetwarzanie danych w ramach portalu Youtube.com może przetwarzać dane użytkowników portalu we własnych celach w oparciu o przepisy prawne dotyczące przesyłania danych. Jeśli użytkownik Serwisu ma stałe miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, usługa Google YouTube jest świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Jeśli użytkownik Serwisu ma stałe miejsce zamieszkania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, usługa Google YouTube jest świadczona przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Umieszczenie w Serwisie materiałów z YouTube ma na celu informowanie użytkowników Serwisu o usługach świadczonych przez Administratora oraz promowanie świadczonych usług. Stanowi to uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i przestrzega określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych zasad dotyczących ochrony prywatności danych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Szwajcarią i Wielką Brytanią (w ramach zasad związanych z Unią Europejską) w przypadku zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii (EU-US Data Privacy Framework). Komisja Europejska 10 lipca 2023 r. przyjęła nową decyzję (DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/1795) stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework)

6. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
a. podmiotom powiązanym z Administratorem
b. podmiotom współpracującym z Administratorem,
c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne (firma hostingowa na zasadzie powierzenia),
d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
f. biurom rachunkowym,
g. kancelariom prawnym.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych) lub w ramach świadczenia przez Administratora usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – w zakresie niezbędnym do ich wykonania,
– podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
– w razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego (spoza EOG) na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika. Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

§ 5. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownik serwisu ma prawo żądania od Administratora:
a. dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
b. otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);
c. sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);
d. usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);
e. ograniczenia przetwarzania danych (podstawa z art. 18 RODO);
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO),
g. przenoszenia danych osobowych do innego Administratora (podstawa z art. 20 RODO));
h. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (podstawa z art. 7 RODO).

2. Prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Użytkownika interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa z art. 21 RODO).

3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).

4. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone.

2. O wszelkich zmianach w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.

Zapoznaj się również z naszą Klauzulą przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną (obowiązek informacyjny).